Notulen algemene leden vergadering TTV Budilia 2018

 

Plaats:          “de Borgh”

Aanvang:      20.00 uur.

Aanwezig:     36 leden.

Datum:          dinsdag  15-05-2018

 

Ere Leden:

            Harry van der Steen – Joop van Gaans – Kitty Arets – Mat van Seggelen –

Pierre Looijmans – Adriaan Schellekens – Thean Vonken– Geer Snijders †

 

 

Afwezig met bericht:

Alexander Heil – Adriaan Schellekens – Leonie Engelen (Moeder van Daisy Heesen)

Mat van der Heijden – Jack Braeken –

 

Notulist:   Joop van Gaans.

 

1    Opening.

Voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

 

2    Van de Voorzitter.

De afgelopen maanden was het al merkbaar, maar zeker het komende jaar zullen er veel veranderingen gaan plaatsvinden. De beslommeringen van de verbouwing ervaren we al enige tijd. Geen kleedlokalen,  nooddouches die niet erg praktisch zijn en de bar volledig afgescheiden van de speelzaal. We komen daar later nog op terug bij het agendapunt de Borgh.

Het ledenaantal bleef ongeveer op hetzelfde niveau. Drie nieuwe leden bij de recreanten. Twee bij de competitiespelers en  de para’s en drie bij de jeugd. Helaas hebben we afscheid moeten nemen van Joop Kemperman, lid van de sport-overdag groep.

Twee kampioensteams. In het najaar team 4 in de 4e klasse met Nicole de Werdt,  Alexander Heil,  Frank Kuipers, Harry Claassen en Harry van der Steen. In het voorjaar team negen in de 7e klasse met Anja Bennenbroek, Martin Bosmans, Henk Belgers,  en Joop van Gaans.  Team één slaagde in hun opzet om zich te handhaven in de hoofdklasse en deed zelfs tot de laatste wedstrijd nog mee voor promotie naar de 3e divisie.

In het bestuur nam Henny van Kessel de plaats over van Frank Kuipers. Henny gaat de coördinatie van de pr-commissie op zich nemen. Joop van Gaans begon vorig jaar aan een megaklus om alle belangrijke zaken vanaf 1949 te digitaliseren. Hij is al een heel eind gevorderd. Verder speelde er nog de AVG ( algemene verordening gegevensbescherming ). Karin Lammers en  Pierre Looijmans hebben zich hierin verdiept en de zaken voor Budilia uitgewerkt. Met Alexander Heil hebben we de competitieleider van de afdeling in huis gekregen en als de Algemene Ledenvergadering van de afdeling er morgen in Oudenbosch  mee instemt,  komt hij ook in het dagelijks bestuur van Zuid-West.

De interne toernooien waren goed bezet. Bij de Nederlandse Kampioenschappen para’s jeugd werd Yannick Paredis 3e in zijn categorie. Samen met Niel Geelen plaatsten zij zich voor de finale van de ranking meerkampen  jeugd van Zuid-West in Boxtel.

Vermeldingswaardig is zeker nog het aanstellen van een trainer van buiten de vereniging in de persoon van Wil Verspagen uit Weert. Hiermee sluit ik deze inleiding.

Mocht ik iets vergeten zijn dan graag een reactie bij de rondvraag.

 

3   Notulen vorige jaarvergadering:

             Geen op of aanmerkingen.

Dank aan Notulist  Joop van Gaans

 

4     Bestuurszaken / Functies

Henny voorzitter PR + lid van de TC

Joop is alle gegevens vanaf 1949 aan het digitaliseren.

Pierre en Karin bezig met de AGV.

Frank op de lijst Bestuur en Commissies  toevoegen bij de TC

 

5    Financiën

     Financieel verslag 2017

 

In de exploitatiebegroting 2017 gingen we uit van een tekort van € 200,– maar wat schetst onze verbazing, we hebben 2017 afgesloten met een exploitatie-overschot van € 3.042,–. Een positief verschil van ruim € 3.200,–.

Het verschil zat ook in 2017 niet in minder opbrengsten (begroot € 21.750,– en werkelijk ontvangen € 22.668,–) maar ook in 2017 hebben we minder uitgegeven (begroot € 21.950,– en werkelijk uitgegeven € 19.626,–).

De uitgaven in 2017 kort toegelicht:

 • Huisvesting; begroting € 10.350,– en werkelijk uitgegeven € 10.325,–
 • Organisatie; begroting € 6.000,– en werkelijk uitgegeven € 5.189,–
 • Activiteiten; begroting € 4.000,– en werkelijk uitgegeven € 3.062,–
 • Overig; begroting € 1.600,– en werkelijk uitgegeven € 1.050,–

De details zal ik jullie verstrekken op de algemene ledenvergadering.

We hebben als bestuur besloten, en dat zullen jullie inmiddels gelezen en ook gemerkt hebben, de basiscontributie voor het jaar 2018 daarom niet te verhogen.

We hebben alleen de verhoogde NTTB-bijdragen doorberekend.

 

Ook in 2017 is Thean en haar team er in geslaagd de reclame- en/of sponsorinkomsten op peil te houden (€ 4.306,– in 2017 en € 4.046,– in 2016). Ook dat  heeft ertoe bijgedragen dat een contributieverhoging in 2018 niet nodig is.

 

De Rabobank stemactie “Samen Sterk” heeft in 2017 € 356,– (2016: € 304,–) opgebracht voor onze vereniging.

Met deze opbrengst horen we echter niet tot de 50 best scorende verenigingen en daarom hierbij wederom het verzoek om aandacht voor deze actie in 2018.

Ik zal er op het prikbord en via de website tijdig aandacht voor vragen, je kunt immers ook familieleden, die geen lid zijn van onze vereniging maar wel van de Rabobank, op TTV Budilia laten stemmen.

 

Het bestuur heeft, samen met de technische commissie, ook besloten voor 2018 een trainer van “buiten de vereniging” aan te stellen en in de begroting en daarvoor een totaal bedrag aan trainerskosten op te nemen van € 3.500,– (in 2017 werkelijk uitgegeven € 1.628,–. Dit besluit is genomen om te kijken of hiermee het niveau van met name de jeugd wat opgekrikt kan worden.

 

Conclusie: 2017 was op financieel gebied wederom een prima jaar voor onze vereniging. Budilia heeft een redelijk constant ledenaantal en dat helpt uiteraard ook reuze mee.

Ons eigen vermogen is door het positieve exploitatieresultaat in 2017 weer gegroeid, van € 32.577,– op 31-12-2016 naar € 35.619,– op 31-12-2017.

 

Tot slot, ik zal tijdens de algemene ledenvergadering zorgen voor een beamer om wat cijfers te presenteren en ben dan uiteraard graag bereid, voor zover dat nodig is, antwoord te geven op eventuele financiële vragen.

 

Namens het bestuur,

Pierre Looijmans

(penningmeester)

 

6    Kascontrole  

 

Verslag Kascommissie  dd.  Mei  2018

 

Ondergetekenden verklaren hierbij , alle stukken en bescheiden, met betrekking tot

het financieel verslag 2017 van TTV Budilia, bestaande uit de balans per 31 december 2017 en de exploitatierekening over het boekjaar 2017 op basis van steekproeven gecontroleerd en akkoord bevonden te hebben.   

 

De kascommissie stelt de algemene ledenvergadering dan ook voor het bestuur

en in het bijzonder de penningmeester te déchargeren voor het over het boekjaar 2017 gevoerde financiële beleid

 

Budel 9 Mei 2018

 

Adriaan Schellekens    en    Monique Duisters Twardy

 

7    Kascontrole volgend jaar

Adriaan Schellekens en Frank Kuipers.

Reserve is  Ben Leanen.

 

 

8    Jaarverslagen diverse commissies

 

 1. Jaarverslag activiteiten commissie  2017-2018

     

Begin september 2017 zijn de recreanten op de dinsdagavond weer gestart met hun

wekelijkse tafeltennis bijeenkomst.

 

Ditmaal wederom onder begeleiding van Mat v Seggelen onze vaste trainer die ook dit jaar weer intensief met ons bezig is geweest om het spelniveau wat op te krikken en Alex Looymans om de laddercompetitie te organiseren.

 

We hebben geconstateerd dat de opkomst dit jaar wat minder is geweest als voorgaande jaren, maar met een gemiddelde van 12 personen per avond mag je stellen dat de dinsdagavondgroep een belangrijke bijdrage levert aan het geheel van Budilia.

Dit is mede te danken aan de inzet van onze trainer Mat v Seggelen maar zeker ook aan de goede en sportieve instelling van ons allemaal.

 

Dan wil ik verder nog even de activiteiten doorlopen welke de commissie het afgelopen seizoen heeft georganiseerd.

 

Op dinsdag 16mei 2017 is de recreanten cup gespeeld

met een deelnemersveld van 18 personen.

En zoals altijd was iedereen winnaar deze avond.

De overal winnaar deze avond was J Ouwersloot.

 

In juli 2017was de uitslag van de recreanten competitie ook bekend en de algehele winnaar van het seizoen 2017-2018 was wederom:        Alex Looymans.

 

Zondag 5 november 2017 is het generatie toernooi gespeeld met

8 deelnemende teams.

De winnaars van dit toernooi waren:            Max en Tiny Bosmans.

De laatste activiteit in 2017 was de kaartavond op 19 december.

Er is deze avond gekaart met een deelname van 14 personen en de winnaar deze avond was:

           1:   B Neyssen

             2:   F Davits

             3:   H de Werdt    

De eerste activiteit in 2018 was de kaartavond op 27 maart 2017

De grote winnaar was deze avond:

1:   W Jacobs

            2:   W Davits

            3:   H de Werdt

 

De geplande activiteiten voor 2018 zijn:

22 mei: recreanten cup voor recreanten

4 november Generatie Toernooi

18 december kaarten

 

Tot slot wil ik iedereen bedanken voor zijn haar inzet het afgelopen seizoen en wens ik iedereen alvast een fijne vakantie toe.

 

Henny.

 

 • Jaarverslag PR commissie seizoen 2017-2018

De PR commissie bestond dit seizoen uit Thean Vonken, Wilma van Houtem, Karin Lammers, Henny van Kessel, Joop van Gaans en Kitty Arets.

De webmasters zijn Joop van Gaans, Karin Lammers, Henny van Kessel en Kitty Arets.

Joop werkt aan het archiveren van foto’s en het maken van back-ups. Verder zorgt Joop voor het versturen van een Budilia mail bij een toernooi of andere activiteit. Kitty en Karin zorgen ervoor dat artikelen of foto’s op de website komen bij activiteiten zowel bij jeugd als senioren en Henny verzorgt de artikelen over toernooien en kaartavonden en houd de ladderstand van de dinsdagavond bij.

 

Thean verzorgt de contacten met alle sponsors, zowel hoofd- , sub- als bordsponsor. Nieuwe subsponsor is Paladin Hekwerken ( Tim Davits), bordsponsor Autobedrijf ’t Inne Budel. Verder heeft hoofdsponsor Xperi (Peter Geelen) het contract verlengd met drie jaar. Notaris Op de Laak heeft zijn bordsponsoring niet verlengd. Aan alle sponsors weer onze zeer hartelijke dank!!

Thean en Wilma staan ook dit jaar weer namens onze club op het event Moonlight shoppen met een loterij evenals vorig jaar waarvan de opbrengst voor onze club is.

 

Karin verzorgd alle activiteiten voor de jeugd , zowel tafeltennis- als niet tafeltennisactiviteiten. Karin heeft er voor gezorgd dat er weer een ledenwervingsartikel in het boekje Sjors Sportief komt dat in het begin van het schooljaar aan alle basisschoolleerlingen wordt uitgereikt. Ook dit jaar heeft dat weer jeugdleden opgeleverd. Verder zorgt Karin ervoor dat alle activiteiten van Budilia op de Facebook pagina vermeldt worden.

 

Onlangs is er nog een vergadering geweest met het kader over het organiseren van nieuwe activiteiten voor PR. Momenteel doet iedereen zijn taak maar nieuwe activiteiten zoals b.v. het werven van nieuwe leden worden niet opgepakt. Voorstel is om toch vaker met de PR commissie om de tafel te gaan zitten en te brainstormen over ledenwerving. Ook moet er kritisch naar elkaars taak gekeken worden zodat deze ook ev. aangevuld of gewijzigd kunnen worden. Ook is het misschien zinvol om een voorzitter aan te wijzen die zaken gaat coördineren en sturing geeft.

 

Kitty Arets, namens de PR commissie

 

 • Technische commissie jaarverslag 2017-2018

 

Leden:    Kitty Arets, Thean Vonken, Wilma van Houtum, Jolanda Asveld,

Karin Lammers, Frank Kuipers en Harry van der Steen.

 

 

X-peri Cup jeugd

Op dinsdag 27 juni 2017 werd er tijdens de laatste jeugdtraining van dit seizoen de X-peri Cup jeugd gespeeld. In twee poules werden de jeugdspelers ingedeeld en werden er wedstrijden gespeeld. Onze sponsor X-peri had wat extra prijzen geschonken waar de jeugd erg blij mee was. Nogmaals bedankt daarvoor. Niel Geelen werd de winnaar van deze X-peri Cup jeugd.

B poule 1e Axel Noll, 2e Pepijn Hermsen, 3e Daisy Heesen, 4e Sanne Bunschoten, 5e Guus

A poule 1e Niel Geelen, 2e Yannick Paredis, 3e Brent Meurkens, 4e Stef van Cranenbroek, 5e Ruud van Cranenbroek

 

 

X-peri Cup

Hoewel geen lid van tafeltennisvereniging Budilia, wint onze hoofdsponsor zelf, het naar zijn bedrijf genoemde toernooi voor recreanten.

Uitslag poule A: 1 Peter Geelen  6 pt  2 Bennie Neijssen 5pt  3 Martin Bosmans 4pt  4 Hennie van Kessel  4pt  5 Frans Davits  3pt  6 Peter Meeuwsen  3pt  7 Alex Looymans  3pt  8 Gunther Reineke  1pt.

Uitslag poule B:  1 Harrie de Werdt  6pt  2 Dieter Fiedler  5pt  3 Henk Belgers  4pt 4 Jolanda Asveld  4pt  5 Cor Neijssen  4pt  6 Harrie van Esch  3pt  7 Toon van Mierlo  2pt  8 Jan Stevens  1pt.

 

Parasporters internationaal toernooi

Op zondag 26 november 2017 was het jaarlijkse toernooi in Weert. Met of zonder zenuwen werd er weer de hele dag gestreden om medailles en bekers. Helaas ging alleen Yannick Paredis met een beker naar huis. Hij werd niet onverdienstelijk derde in de vierde klasse.

Najaarscompetitie 2017

Budilia 4 is kampioen geworden en promoveerde naar de 3e klasse. In dit team speelden Alexander Heil, Nicole de Werdt, Harry Claassen, Frank Kuijpers en Harry van der Steen.

Clubkampioenschappen

Op dinsdag 10 en donderdag 12 december streden in de Borgh een zeventig tal tafeltennissers om de titels in de diverse klassen.

Clubkampioen dames: Maartje Scheepers

Heren: Ben Laenen

Jeugd: Yannick Paredis
Parasporters: Anja te Dorsthorst

 

Nacht van de dubbels

Vrijdag 5 januari werd de nacht van de dubbels gespeeld. Er deden 31 spelers mee aan dit toernooi. Na vier rondes spelen werd ieder individu op niveau ingedeeld. Daaruit ontstonden drie poules waarbij nog eens vier wedstrijden werden gespeeld.

De uitslag van deze avond:

320              1e        Peter Geelen.

319              2e        Harry Claassen

318              3e       Yannick Paredis

 

AH sport actie

In oktober 2017 hebben we als vereniging mee gedaan aan de AH sport actie waarbij klanten van de Albert Heijn met een volle spaarkaart een proeftraining konden volgen bij een sportclub. Helaas heeft dit geen resultaat gehad voor onze vereniging.

 

Voorjaarscompetitie 2018:

Budilia 9 met daarin Joop van Gaans, Tiny Bosman, Henk Belgers en Anja Bennenbroek zijn kampioen geworden in de 7e klasse.

 

Tot slot een woord van dank voor alle commissieleden en trainers.

 

 

 • Jaarverslag jeugdzaken 2017-2018

Sjors sportief

In september 2017 werden aan alle basisschool leerlingen in Cranendonck de boekjes van Sjors sportief verspreid. We kregen hier ruim tien kinderen die een proeftraining hebben gevolgd.

Voorronde nationale jeugd meerkampen

Op zondag 1 oktober 2017 werd de eerste ronde van de nationale jeugdmeerkampen gespeeld in Valkenswaard. Niel Geelen en Yannick Paredis deden hieraan mee. Daisy en Pepijn waren rechtstreeks al geplaatst voor de finale op 29 oktober.

In de poule met acht spelers speelden ze om een finaleplaats. De eerste vier spelers gaan namelijk door naar de finale.

De eerste wedstrijd speelden Yannick en Niel tegen elkaar. Yannick won deze wedstrijd. Daarna won Niel drie wedstrijden achter elkaar. Yannick bood veel weerstand tegen de tegenstanders maar wist helaas geen wedstrijd meer te winnen. Niel won de laatste wedstrijd ook nog en daardoor gaat hij door naar de finale. Hieronder nog wat foto’s van de meerkampen.

Carnavalstoernooi

Dinsdag 6 februari 2018 mochten de jeugdspelers verkleed naar de training komen en een ander batje meenemen. Er werd gespeeld met sponzen, badmintonrackets, snijplanken en vooral met veel plezier.

 

Vriendschappelijke wedstrijd ATTV’71

Op donderdag 15 februari 2018 vond de jaarlijkse uitwisseling van jeugdleden tussen ATTV’71 en Budilia wederom plaats. Na een gezamenlijke warming-up werden er wedstrijden gespeeld. Hierbij de uitslag.

 

Poule 1, een poule van 5
1. Gino (Budilia)
2. Loraine (Attv’71)
3. Juul (Attv’71)
4. Levi (Budilia) & Jens (Attv’71)

 

Poule 2, een poule van 6
1. Niels (Attv`71)

2  Yannick (Budilia)
3. Joshua (Attv`71)
4. Stef  (Budilia)
5. Nancy (Attv`71)
6. Tibor  (Attv`71)

 

Jeugdrating meerkampen

Op zondag 15 april 2018 werd de eerste ronde van de jeugdrating meerkampen gespeeld in Waalwijk. Niel en Yannick gaan nog door naar de finale op 13 mei.

 

 

 

 

 

 

 1. Jubilarissen:

 

     JACK  ABRAHAMS  40  JAAR  LID

 • Ook in 1978 begonnen in de bovenzaal van de Schulp.
 • Zijn eerste sportieve succes dateert van 1980 als hij samen met Nico Verbeek en Tonnie Vlassak met jongens 1 kampioen wordt in de 2e klasse junioren.
 • Zijn grootste sportieve prestatie komt in 1983 als hij samen met Marcel en Gerard Slenders promoveert naar de kampioensklasse junioren.
 • Na enkele jaren seniorencompetitie in wisselende teams vindt hij uiteindelijk zijn vaste stek in het team van Gerard Neeskens en Noud Beerten, met als hoogtepunt de promotie naar de 2e klasse in 1998.Als Jack Braeken zich bij het team voegt, spelen ze in 2013 zelfs een jaar in de eerste klasse.
 • Al 33 jaar spelen Jack, Noud en Gerard samen, een unicum voor Budilia.
 • Dit moet wel een gezellig team zijn ,anders houd je het niet zo lang vol. Geliefd bij vele kantinebeheerders vanwege de omzet, maar verguist door menige tegenstander omdat ze telkens van de bar geplukt moeten worden.
 • In totaal waren er zo’n tiental kampioenschappen.
 • Jarenlang steunde hij de club door het plaatsen van één of twee reclameborden.
 • Ondanks een af en toe opspelende knieblessure en zijn drukke werkzaamheden,  zet hij alles op alles om de competitieavonden niet te hoeven missen.
 • Jack op naar de 50 jaar.

 

     THEAN  VONKEN  40  JAAR  LID

Als jeugdlid begonnen in de bovenzaal van sporthal de Schulp. In 1976 veroverde ze zowel de clubtitel bij de meisjes alsook bij de dames.  Dit talent bleek al snel te sterk voor Budilia en ze ging naar Megacles in Weert waar ze in de landelijke jeugdcompetitie speelde. Voordat ze terugkeerde naar Budilia speelde ze nog bij P.S.V./Cathrien in Eindhoven. Ze won als eerste meisje van Budilia  een Brabantse titel bij de junioren. In 1984 werd ze samen met Danielle Soers en Marie-Anne Hendrix kampioen in de 2e klasse dames en in 1987 in de 1e klasse met Marie-Anne, Nicole Vermeulen ( nu de Werdt ) en Miriam Cuunders. Door knieproblemen moest ze stoppen met het spelen van competitiewedstrijden, maar bleef wel erg actief. Als damescoach was ze betrokken bij het bereiken van een mijlpaal: De promotie van dames 1 naar de landelijke competitie. Vele ups en downs maakte ze als damescoach van nabij mee.

De betekenis voor Budilia lag echter niet alleen op het tafeltennisvlak, maar ook op organisatorisch gebied was ze altijd bezig , hierover later meer.

 

     NICOLE  DE  WERDT  40  JAAR  LID

Nicole behaalde door haar trainingsinzet en doorzettingsvermogen heel wat successen in de tafeltennissport. Het is ondoenlijk om alle titels te vermelden. Hier volgt een samenvatting.

 • In 1982 100% bij de meisjes kadetten.
 • 1986 Brabants kampioene bij de meisjes jun, en in 1990 bij de dames D.
 • Van 1986 tot 1994 wordt ze 6x clubkampioene. Iets wat bij de meisjes nooit lukte.
 • In 1984 ontvangt Nicole een uitnodiging voor het Brabants jeugdteam en in 1988 voor het damesteam.
 • 1986 was het jaar dat ze samen met Sabine Gutensohn en Karin Veldman de landelijke jeugdcompetitie bereikte en meteen daarop kampioen in landelijk B.
 • In 1989 kampioen 4e divisie met Sabine, Karin en Saskia Verweijen.
 • Tot 1995 afwisselend in de 3e en 4e Karin Veldman haakt af en Monique Twardy en Marja Neijnens maakten hun opwachting.
 • In 1996 startten ze als damesteam in de herencompetitie. Meestal in de 3e en soms 2e klasse uitkomend, speelt ze later nog met: Marja en Rob Neijnens, Rob en Monique Twardy ,Harry Claassen en Kevin Vervaet. In totaal behaalt ze 16 Kampioenschappen .Het laatste was voorjaar 2018 in de 4e klasse met Alexander Heil, Harry Claassen, Frank Kuipers en Harry van der Steen.
 • De finale van de nationale meerkampen bereikt ze één keer, in 1993 bij de dames B.
 • Voegen we hier nog aan toe alle titels bij de Zuid- Nederlandse kampioenschappen, de regionale kampioenschappen en de NKS toernooien dan kan Nicole met trots terugkijken op een geslaagde tafeltennis carrière.
 • Ze was naast dit alles ook nog lid van de jeugdcommissie.

 

10   Huldiging Kampioenteams.

            Heren Team 9 werd gehuldigd voor het behalen van het

            kampioenschap in de 7e Klasse.

   

11    Thean Vonken Erelid.

Het bestuur van Budilia heeft het voordstel gedaan om Thean Vonken

te  benoemen tot Ere Lid.

             De vergadering ging hiermee akkoord.

 

 

          

     THEAN  VONKEN  ERELID  2018

Niet alleen als tafeltennisspeelster maar zeker ook op vele andere manieren heeft ze zich altijd betrokken gevoeld bij het wel en wee van onze vereniging.

Na haar blessure werd ze coach van het landelijke  meisjesteam, dat onder haar leiding doorstootte naar landelijk A en later naar de 4e en 3e divisie dames. Ze nam zitting in de jeugdcommissie en later in de pr-commissie en de technische commissie. Met theoretische zaken  hield ze zich niet zo bezig. Het liefst was en is ze nog steeds in de zaal onder de jeugd, bij de para-sporters en de andere leden. Iets  organiseren is haar ding.                                                                                                                           Hier volgt een opsomming van haar activiteiten die ze soms alleen, maar meestal samen met anderen uitvoerde en de meeste nog steeds doet.

 • De jeugdweekenden in Weert in de 80er jaren, later gevolgd door de jaarlijkse jeugddag.
 • Het zorgen voor de prijzen bij diverse toernooien.
 • De clubkampioenschappen, Sint Nicolaas en carnaval voor de jeugd,  de barbecue,   de zomeravondwedstrijden,  nacht van de dubbels,  X-peri  toernooi  voor de   jeugd en de senioren, het  para-toernooi Weert,  elke dinsdag en donderdag in de zaal om te assisteren bij de trainingen,  aanwezig bij de competitiewedstrijden op donderdag en zaterdag,  sportkleding en advies over batjes en rubbers,  pr-zaken,   zoals het ophalen  van advertenties, het regelen van  de reclameborden in de Borgh  en  altijd op zoek naar potentiele sponsoren,  de jaarlijkse loterij met een markt kraam bij het Moonlichtshoppen.

Verder waren er nog een aantal echte  Thean Vonken  “” dingetjes “”.

 • De verrassingstocht op de tandem door het Limburgse land.
 • De gezellige vriendschappelijke wedstrijden met T.T.C. Bree.
 • Het organiseren van skelterwedstrijden op de speelplaats van de LTS in 1995 die maar liefst 7000 gulden opbrachten.

Nog altijd heeft Thean een belangrijke inbreng bij de tc-vergaderingen.

Met name als het gaat over activiteiten, trainingen en teamsamenstellingen.

Dit alles aanhorende of lezende zul  je begrijpen dat we haar echt niet kunnen missen.

         

  11  Stand van Zaken betreft “de Borgh”

In de vakantie wil men de zaal opknappen, vloer – verwarming  – licht – enz.

Speeldagen van Budilia in combinatie met de grensjagers is nog niet bekend.

Brief die Harry en Pierre op ???? geschreven hebben over bovenstaande richting

Gemeente raad – Bestuur “de Borgh”en de Grensjagers is voorgelezen.

Sinds het schrijven van deze brief heeft is er geen enkele reactie meer geweest van wie

dan ook.

De algemene ledenvergadering vraagt het bestuur van Budilia opnieuw te reageren

richting Bestuur “de Borgh”  –  de Grensjagers en Het gemeente bestuur als er niet snel

een voorstel word gedaan dan blijft Budilia op Dinsdag en Donderdag en Zaterdag

spelen.

 

12   Competitie teams

        Teams nog niet helemaal bekend, moeten op 15 Juni bij de NTTB ingediend zijn.

zodra dit wel bekend is zal het aan alle competitie spelers doorgegeven worden.

.

13  Mededelingen en Ingekomen stukken.

Wim Jakobs nog bedankt voor het doorgeven van de Competitie Uitslagen aan de

Grenskoerier en HAC.

 

 1. AVG.  (Algemene Verordening gegevensbescherming)

De 7 stappen plan van de NTTB is afgewerkt.

Verwerkingsovereenkomst is gemaakt.

Inschrijfformulier moet nog aangepast worden.

Privecy beleid is gemaakt  (Komt op de Website)

 

15..Stemactie Rabobank.

         De stemactie van de Rabobank is actief, er kan gestemd worden t/m 23 Mei

 

 1.  Rondvraag.

          Anja Bennenbroek.    Gaat de handboog in onze zaal schieten.  Antwoord is Ja

       Mies Bosmans.          Mies vindt het vreemd dat de Handboog zelf hun de drank regelen

en gaan niet naar de bar. .

 

 1. Sluiting.

          Iedereen bedankt voor de aanwezigheid.

 

             Sluiting jaarvergadering om 22.00 uur.