Notulen algemene leden vergadering TTV Budilia 2022

Plaats:          “de Borgh”

Aanvang:      20.00 uur.

Aanwezig:     26 leden.

Datum:          dinsdag  24-05-2022

 

Ere Leden:

            Harry van der Steen – Joop van Gaans – Kitty Arets – Mat van Seggelen †–

            Pierre Looijmans – Adriaan Schellekens – Thean Vonken – Geer Snijders †

 

Afwezig met bericht:       

            Harrie van Esch – Jolanda Asveld – Wilma van Houtum – Ludo Neeskens –

            Jack Braeken – Jack Abrahams – Adriaan Schellekens – Tiny Bosmans –

            Karin Lammers – Agnes van der Steen.  

 

 Notulist:   Joop van Gaans.

 

1    Opening.

  Voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

 

2    Van de Voorzitter.

       Erno Souverein is op 58 jarige leeftijd (veel te jong) overleden.

       Erno speelde competitie in het Team van Jolanda – Paul en Toon.

 

       Ledenaantal iets gezakt tijdens de Corona periode.

       Hebben nu wel 9 jeugdleden en twee nieuwe leden bij de recreanten.

 

       Heren 1 is kampioen geworden van de 1e klasse naar de hoofdklasse.

       Heren 3 gepromoveerd naar de 3e klasse

       Hebben weer een jeugdteam in de competitie.

  

3    Bestuurszaken.

       Henny is afgetreden.      

       Afscheid heeft plaats gevonden bij de recreanten van de Maandagavond groep.

       Alex Looymans – Wil Davits en Frank Kuipers nemen de taken van Henny over.

 

       Harry en Pierre treden ook af als Voorzitter en Penningmeester.

       Er zijn nog geen personen die zich gemeld hebben om deze taken over te nemen.  

       ————————————————————–

     Pierre.

       Pierre is gestart als penningmeester in 1969

       25 jaar penningmeester geweest en in 1994 gestopt.

       In 2011 opnieuw begonnen als tijdelijke penningmeester.

       In 2016 benoemd in de order van Oranje Nassau.

 

       Bestuur wil Pierre daarom benoemen tot erepenningmeester.

       De vergadering gaat hiermee akkoord.

.       —————————————————————-

      Harry.

         Harry is gestart in 1965 als secretaris, en heeft in 1976 het voorzitterschap overgenomen 

         In 2001 gestopt als voorzitter.

         In 2011 opnieuw begonnen als tijdelijke voorzitter.

         In 2009 benoemd in de order van Oranje Nassau

         Harry is ook in 2009 benoemd als Ere Voorzitter.

         —————————————————————-

      Als dank hebben Harry en Pierre een boekje met 140 Bucketlist punten gekregen,

      zodat ze de vele vrije uren die ze nu overhouden nuttig kunnen besteden,

      ieder met twee flesjes wijn en een Dinerbon zodat ze de avonduren ook gezellig met hun

      echtgenotes kunnen doorbrengen.

      

     Harry en Pierre beiden bedankt voor het zeer vele werk wat zij in al die jaren gedaan hebben.

      ———————————————————————-

 

      Thean is gestopt als lid van de technische commissie

      Thean werd bedankt voor het goede werk wat zij gedaan heeft. 

 

       Edwin Paredis en Frank zijn toegetreden als lid van de TC.

 

                             

4   Notulen van jaarvergadering 2021:

             Geen op of aanmerkingen.   

                     Dank aan Notulist  Joop van Gaans

 

5    Financiën.

                           Financieel verslag boekjaar 2021

Ook ons verenigingsjaar 2021 werd voor een overgroot deel beheerst door Corona met al haar beperkingen. Als bestuur hebben we dan ook in een vroeg stadium besloten om de contributie voor 2021 te halveren. Uiteraard heeft dat zijn weerslag gehad op de exploitatie in het afgelopen jaar.

Maar onze overheid is ook voor “De Sport” zeer ruimhartig geweest en heeft destijds een soort fonds van 110 miljoen euro ter beschikking gesteld.

Ook de gemeente Cranendonck heeft een beroep gedaan op dat fonds en heeft alle sportverenigingen die direct of indirect, zoals Budilia in de Borgh, van haar accommodaties huren te compenseren voor de periode dat hun accommodatie vanwege Corona gesloten moest zijn.

Dit heeft tot gevolg gehad veel lagere huurkosten (in 2021 € 4.673 en in 2020 € 9.872) en in het verlengde daarvan ook een iets lagere subsidie-ontvangst (in 2021 € 2.731 en in 2020 € 4.992) omdat de subsidie mede gebaseerd is op de uitgegeven huur voor accommodaties.

 

Maar als een vereniging, zoals ook Budilia, een groot deel van het jaar geen activiteiten kan organiseren zijn ook de kosten natuurlijk beduidend lager en dat was in 2021 het geval.

 

Door bovengenoemde zaken is het exploitatieresultaat in 2021 toch nog uitgekomen op een positief bedrag van € 994 terwijl we een verlies van € 3.000 begroot hadden.

 

Als bestuur maken we ons wel zorgen over het ledental dat toch al een tijde aan het dalen is.

Van begrotingen en exploitatierekeningen uit het verleden herinner ik mij nog dat we, om kostendekkend ter kunnen exploiteren in de Borgh (behoorlijke kostenpost aan zaalhuur) bij het bestaande contributieniveau een ledenaantal nodig hebben van rond de 120-130 (huidig aantal ongeveer 95).

We hebben dat ook besproken tijdens de algemene ledenvergadering 2021 in mei vorig jaar.

Omdat we toch in de Borgh willen blijven is in de vergadering besloten om de contributie voor 2022 te verhogen, het is bovendien ook al een tijdje geleden dat er een contributieverhoging plaats heeft gevonden.

 

De contributieverhoging is uiteraard meegenomen in de exploitatiebegroting voor 2022 die hopelijk tenminste uit zal komen op NIHIL, dus geen winst en geen verlies.

Dat is meestal het geval bij verenigingen en dus ook bij Budilia.

 

Financieel gezien valt 2021 gelukkig mee, ons eigen vermogen is door het positieve resultaat gestegen naar € 41.640 per 31-12-2021 en vormt daarmee een uitstekende buffer voor de toekomst.

 

Uiteraard ben ik bereid eventuele vragen over het financieel verslag over 2021 te beantwoorden tijdens de algemene ledenvergadering op 24 mei 2022 in de Borgh.

 

Namens het bestuur,

 

Pierre Looijmans (Penningmeester)

 

6    Kascontrole  

 

Verslag Kascommissie  dd.  26 Mei  2021

   

    Ondergetekende, Monique Duisters en Lenie Teklenburg verklaren hierbij, alle stukken en

    bescheiden met betrekking tot het financiële verslag 2021 van TTV Budilia bestaande uit

    de balans per 31 December 2021  (Sluitend met een eigen vermogen van: € 41.640) en

    een exploitatierekening 2021 (Sluitend met een positief exploitatieresultaat van:€ 994) op

    basis van steekproeven gecontroleerd en akkoord bevonden te hebben. 

    

    De kascommissie stelt de Algemene Leden Vergadering dan ook voor het bestuur en in

    het bijzonder de penningmeester te déchargeren voor het over het boekjaar 2021 gevoerde

    financiële beleid. 

 

     Budel 9 Mei 2022

 

 7    Kascontrole volgend jaar.

   Lenie Teklenburg  en Gűnter Reineke.

 

  1. 8. .

 

Gerard Neeskens    50 Jaar Lid

 

In 1970 vertrokken we uit de oude zaal van het parochiehuis (verbouwing) naar de zaal van de Bonte Os. Samen met zijn neefje Jacky Braeken hebben ze hier zelf de eerste beginselen van het pingpongen geleerd.

In 1975 werd Gerard clubkampioen bij de jeugd in het bovenzaaltje van de sporthal (koepel). In 1976 het eerste kampioenschap bij de jeugd jongens 1 met Noud Beerten, André Cardinaal, André de Werdt en Leon Vinclair. Vanaf 1983 spelen Gerard en Noud al samen in één team. In 1986 is hier Jacq Abrahams bij gekomen en werden kampioen in de 4e klasse. Vanaf die tijd spelen ze al onafgebroken bij elkaar en werden zevenmaal kampioen in de 4e en 3e klasse.

Het hoogtepunt heeft Gerard voor het jubileumjaar bewaard. Met Noud en Jacq Braeken, Jacq Abrahams was geblesseerd, werden ze kampioen in de 2e klasse, een bijzondere prestatie.

Het team van Gerard was in al die jaren bemind en onbemind tegelijkertijd. “Als je tegen dat team speelt kan je altijd wachten voordat ze eens van de bar afkomen”. Bemind door de barkeepers, omdat ze, vergezeld door hun dames, voor een goede omzet zorgden.

Met 84% in de 2e klasse was ’t voorjaar van 2012 een topjaar voor Gerard. In 1988 en 1998 speelde hij 100% in resp. de 4e en 3e klasse.

Wij mogen zeker niet vergeten dat Gerard van 1989 t/m 1991, destijds eigenaar van

Slagerij Neeskens, hoofdsponsor was van Budilia.

In 2005 – 2013  en  2016  werd hij clubkampioen.

In najaar 2011 kampioen in de 3e klasse.

In voorjaar 2012 kampioen in de 2e klasse

In voorjaar 2014 kampioen in de 3e klasse

In najaar 2019 kampioen in de 3e klasse

In 2013 en in 2016 werd Gerard clubkampioen.

Gerard heeft in 2020 een nieuwe slagerij geopend in Soerendonk en is daarom gestopt

met competitie spelen.  (ook het gehele team is toen gestopt.)

Hopelijk zien we Gerard en het team met Noud Beerten – Jack Abrahams en Jack Braeken

Binnenkort weer terug als competitie spelers.

 

  1. Competitie Teams.

       Voorstel van de Teams.

       Team 1.      3 spelers gaan in de hoofdklasse spelen.   Edwin – Yannick en Ries  

                                                                                                          op zaterdagmiddag.

       Team 2.       Gaan spelen in de 3e klasse      Frank – Erik – Niel      

.                                                                                                         op zaterdagmiddag.

       Team 3         Paul – Toon – Nicole – Harry  en Marja Neijnens. In de

                                                                         in de 5e Klasse         op zaterdagmiddag.

       Team 4         Arie – Jan – Joop O. en  Mat.  

                                                                         in de 6e Klasse          op Donderdagavond.

       Team 5         Anja – Jolanda – Henk  en  Joop v.G.

                                                                         in de 6e Klasse         op Donderdagavond.

       Team 6         Anita – Gűnter – Agnes  en  Lenie   met Wil Davits als reserve   

                                                                         in de 7e Klasse         op Donderdagavond.

 

       Bij de Competitie leider er op aandringen dat alle teams op zaterdag en

       donderdagavond gelijktijdig thuis kunnen spelen.

 

  1. Mededeling / Ingekomen stukken

           Schuiftafeltennis werkt prima.

           Jac Neijssen gaat samen met Wilma en Kitty de Para’s trainen.  

        . Trainingen stoppen 1 Juli  t/m half augustus op maandag en donderdagavond.

            Kunnen de recreanten op maandagavond blijven spelen ??

                                                                                          Dit navragen bij “de Borgh”

           Recreanten van de Dinsdag en Donderdagmorgen blijven het gehele jaar doorspelen,

           “de Borgh” is het gehele jaar open.

 

  1. Rondvraag.

        Edwin.   Of de Competitie spelers Donderdagavond rond 19.30 uur aanwezig kunnen zijn

                       bij Competitie wedstrijden.

                       Vaak zijn de tegenstanders al aanwezig en is er nog niemand van Budilia.       

 

         Vraag van “de Borgh”  of wij de tafels op Donderdagavond, of na de training van de Para’s

                                             of na de Competitie wedstrijden altijd willen opruimen.

 

  1.  Sluiting.

           Iedereen bedankt voor de aanwezigheid.

 

             Sluiting jaarvergadering om 22.00 uur.