Jaarverslag 2017

Notulen algemene leden vergadering TTV Budilia 2017

 

Plaats:          “de Borgh”

Aanvang:      20.00 uur.

Aanwezig:     40 leden.

Datum:          dinsdag  30-05-2017

 

Aanwezige Ere Leden:

            Harry van der Steen – Joop van Gaans – Kitty Arets – Adriaan Schellekens –

Mat van Seggelen – Pierre Looijmans

 

Afwezig met bericht:       

Anja Bennenbroek  –  Mat van der Heijden  – Biek Verweijen – Marina Verweijen –

Frans Twardy – Henk van Hoof – Jack Braeken – Alexander Heil

 

Notulist:   Joop van Gaans.

 

Voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

 

 • Van de Voorzitter.

De voorzitter verheugt zich over het feit dat er meer dan veertig leden aanwezig zijn op de

vergadering.

Hij gaat niet uitgebreid in op allerlei zaken die later in de commissieverslagen

aan de orde komen.

Het afscheid van Geer Snijders, die veel voor de vereniging betekende, was een memorabel

moment  het afgelopen jaar.

De belangstelling van de leden bij het afscheid was groot.

De taak – en functieomschrijving van de bestuurs – en kaderleden werd afgerond.

Joop van Gaans heeft de samenvatting gemaakt.

Deze worden nu geimplementeerd.

Het ledenaantal blijft stabiel, rond de 120, maar de uitbreiding van de jeugd stokt al jaren,

alle ledenwerfacties ten spijt. Veel tafeltennisclubs kampen met dit probleem.

De interne toernooien en andere activiteiten, waaronder de barbecue werden goed bezocht

De N.T.T.B. is op zoek naar oplossingen om de speelduur van de competitiewedstrijden in te

korten.

Een enquête aan alle leden ging hieraan vooraf. Budilia speelt bij de jeugd al op twee tafels

en dat bevalt goed.

 

 • Notulen vorige jaarvergadering:

             Geen op of aanmerkingen.

Dank aan Notulist  Joop van Gaans

 

 

 •    Bestuurszaken / Functies

Technische Commissie en Public Relations  meer samen vergaderen.

Ledenadministratie en Financiën waren al samengevoegd.

Frank Kuipers is aftredend bestuurslid en benoemd tot lid van Verdienste voor alle goede

werkzaamheden die hij de afgelopen jaren heeft verricht.

Henny van Kessel komt in het bestuur in plaats van Frank.

Beide met goedkeur van de algemene leden vergadering.

 

 

 • Financiën

 

     Financieel verslag 2016

 

De exploitatie in 2016 was voor Budilia het eerste jaar waarin er geen kunstmarkt georganiseerd werd en deze kunstmarkt had vijf jaar lang, jaarlijks, gezorgd voor gemiddeld ongeveer € 2.000,– extra inkomsten. We hielden in de begroting voor 2016 dan ook rekening met een exploitatietekort van € 1.250,–, maar wat schetst onze verbazing, we hebben 2016 afgesloten met een exploitatieoverschot van

€ 1.939,–. Een positief verschil van ruim € 3.000,–.

 

Het verschil zat niet in minder opbrengsten (begroot € 22.025,– en werkelijk ontvangen € 21.731,–) maar het zat in minder uitgaven (begroot € 23.275,– en werkelijk uitgegeven € 19.792,–). De minder uitgaven zaten in hoofdzaak bij de “organisatiekosten” € 1.264 minder en de “kosten van activiteiten” € 2.024,– minder.

De details zal ik jullie verstrekken op de algemene ledenvergadering.

 

We hebben als bestuur besloten, en dat zullen jullie inmiddels gelezen en ook gemerkt hebben, de basiscontributie voor het jaar 2017 daarom niet te verhogen.

We hebben alleen de verhoogde NTTB-bijdragen voor de competitiespelers doorberekend.

 

Gelukkig is Thean en haar team er in 2016 weer in geslaagd de reclame- en/of sponsorinkomsten op peil te houden (€ 3.742 in 2016 en € 3.932 in 2015). Ook dat  heeft ertoe bijgedragen dat een contributieverhoging in 2017 niet nodig is.

 

Ook dient de Rabobank stemactie “Samen Sterk” nog vermeld te worden, die actie heeft in 2016 € 304,– (2015: € 268,–) opgebracht voor onze vereniging.

Met deze opbrengst horen we echter niet tot de 50 best scorende verenigingen en daarom hierbij wederom het verzoek om aandacht voor deze actie in 2017 (als die er weer komt). Ik zal er op het prikbord en via de website tijdig aandacht voor vragen, je kunt immers ook familieleden, die geen lid zijn van onze vereniging maar wel van de Rabobank, op TTV Budilia laten stemmen.

 

Conclusie: 2016 was op financieel gebied wederom een prima jaar voor onze vereniging. Budilia heeft een redelijk constant ledenaantal en dat helpt uiteraard ook reuze mee.

 

Ons eigen vermogen is door het positieve exploitatieresultaat in 2016 weer gegroeid, van € 30.638,– op 31-12-2015 naar € 32.577,– op 31-12-2016.

 

Tot slot, ik zal tijdens de algemene ledenvergadering zorgen voor een aantal kopieën van het financieel verslag 2016 en ben dan uiteraard graag bereid, voor zover dat nodig is, antwoord te geven op eventuele financiële vragen.

 

Namens het bestuur,

Pierre Looijmans (penningmeester)

 

      Jaarlijkse Rabobank clubkas actie.

Hoe meer leden van Budilia  zich hiervoor volgend jaar opgeven, hoe meer geld we

ontvangen  voor onze clubkas.

Opbrengst in 2016 was € 304,–

 

 

 • Kascontrole  

 

Verslag Kascontrole T.T.V. Budilia

Kascontrole uitgevoerd door Toon Saanen en Henk Belgers.

Beide verklaren hierbij alle stukken en bescheiden, betrekking hebbende op de exploitatie

en de balans per 31-12-2016 van TTV Budilia op 22-5-2017 te Maarheeze op basis van uitgebreide steekproeven te hebben gecontroleerd en akkoord bevonden

 

De kascommissie verzoekt dan ook de vergadering om het bestuur décharge te verlenen

voor het gevoerde financiële beleid over betreffende periode

 

  Kascontrole volgend jaar

Toon Saanen en Adriaan Schellekens

Reserve is Monique Duisters.

 

7    Jaarverslagen diverse commissies

 

 1. Jaarverslag activiteiten commissie  2016-2017

 

Begin september 2016 zijn de recreanten op de dinsdagavond weer gestart met hun

wekelijkse tafeltennis bijeenkomst.

 

Ditmaal wederom onder begeleiding van Mat v Seggelen onze vaste trainer die ook dit

jaar weer intensief met ons bezig is geweest om het spelniveau wat op te krikken en

Alex Looymans om de laddercompetitie te organiseren.

We hebben geconstateerd dat de opkomst dit jaar wat minder is geweest als voorgaande

jaren, maar met een gemiddelde van 12 personen per avond mag je stellen dat de

dinsdagavondgroep een belangrijke bijdrage levert aan het geheel van Budilia.

 

Dit is mede te danken aan de inzet van onze trainer Mat v Seggelen maar zeker ook aan

de goede en sportieve instelling van ons allemaal.

Dan wil ik verder nog even de activiteiten doorlopen welke de commissie het afgelopen

seizoen heeft georganiseerd.

 

Op dinsdag 17 mei 2016 is het recreanten cup gespeeld met een deelnemersveld van

25 personen.

En zoals altijd was iedereen winnaar de ze avond.

 

In juli 2016 was de uitslag van de recreanten competitie ook bekend en de algehele

winnaar van het seizoen 2015-2016 was:Alex Looymans.

 

Zondag 6 november 2016 is het generatie toernooi gespeeld met maar

Liefst 12deelnemende teams.

De winnaars van dit toernooi waren:            Yannick en Edwin Paredis

De laatste activiteit in 2016 was de kaartavond op 21 december.

Er is deze avond gekaart met een deelname van 14 personen en de winnaar deze avond

was:

1: Marcel Bennenbroek

2: Harry v/d Steen

3: Toon v Mierlo

De eerste activiteit in 2017 was de kaartavond op 11 april 2017

De grote winnaar was deze avond:

1: Frans Davits

2: Harry de Werdt

3: Adriaan Schellekens

De geplande activiteiten voor 2017 zijn:

 

17 mei: recreanten cup voor recreanten

3 oktober: Xperi cup

5 november Generatie Toernooi

19 december kaarten

 

Tot slot wil ik iedereen bedanken voor zijn haar inzet het afgelopen seizoen en wens ik

iedereen alvast een fijne vakantie toe.

 

Henny.

 

 

 • Jaarverslag PR commissie seizoen 2016-2017

 

De PR commissie bestond dit seizoen uit: Geer Snijders, Henny van Kessel, Thean Vonken, Wilma van Houtum, Karin Lammers, Kitty Arets en Joop van Gaans.

Helaas heeft de commissie dit seizoen afscheid moeten nemen van Geer Snijders. Zeer actief en zeer kundig , vooral op het gebied van de website.  Joop van Gaans is  toegevoegd aan de webmasters . Webmasters zijn nu : Karin, Kitty, Henny en Joop. Geer heeft nog tijdens zijn ziekte gewerkt aan het maken van back ups en  het archiveren van foto’s. Joop heeft deze taak overgenomen. Verder werkt de website goed maar het bezoekersaantal valt toch wat tegen. Jolanda zorgt door het versturen van een budiliamail dat de aandacht van de leden op de website gevestigd wordt als er een belangrijk toernooi of andere activiteit georganiseerd wordt. Kitty  en Karin zorgen er voor dat artikelen of foto’s op de website komen en Henny verzorgt de artikelen over toernooien en kaartavonden en houd de ladderstand van de dinsdagavond bij.

Thean verzorgt de contacten met onze hoofdsponsor, subsponsors en bordsponsors. Aan alle sponsors  weer onze hartelijke dank!

De artikelen over ledenwerving voor de ochtendgroepen  en jeugd (tablestar event) en competitie uitslagen en artikelen hierover werden gemaakt door Kitty, Karin, Harry en Geer. De  Table Star activiteit georganiseerd voor de basisscholen heeft niet veel inschrijvingen gehad. Het is niet duidelijk of dit project nog een vervolg krijgt.

Karin heeft ervoor gezorgd dat er weer een ledenwervingsartikel in het Boekje Sjors Sportief is gekomen dat aan het begin van het schooljaar aan alle basisschoolleerlingen is gegeven. Ook het komende seizoen zal er weer een artikel in het boekje verschijnen. Karin zorgt ook ervoor dat de aankondiging  van toernooien/wedstrijden of  niet tafeltennisactiviteiten op Facebook vermeldt worden.

Er is een keer vergaderd door de PR commissie, ook op de taken van de commissie in kaart te brengen. En verder werkt elk commissielid aan zijn eigen taak. Het is wel de bedoeling om onder leiding van Joop van Gaans vaker te gaan vergaderen en te brainstormen over de PR activiteiten,hoe deze te verbeteren / activiteiten toe te voegen en ook kritisch naar elkaars taak te kijken en deze aan te vullen.

 

Kitty Arets , namens de PR commissie

 

 

 

 • Technische commissie jaarverslag 2016/2017

             Leden:    Kitty Arets, Thean Vonken, Wilma van Houtum, Jolanda Asveld,

Karin Lammers, Frank Kuipers en Harry van der Steen.

Trainerscup jeugd

Op dinsdag 28 juni 2016 werd er tijdens de laatste jeugdtraining van dit seizoen gestreden voor de trainerscup. In twee poules werden de jeugdleden ingedeeld.

Zo werd er een vierkamp gespeeld bij de jongste spelers en een zevenkamp bij de oudere spelers. Er werden spannende wedstrijden gespeeld. Hieronder de uitslag van deze avond.

1e Daisy 1e Stef
2e Pepijn 2e Niel
3e Sep 3e Gino
4e Niene 4e Nina
5e Brent
6e Ruud
7e Len

X-peri Cup

Op 11 oktober 2016 werd de X-peri Cup gespeeld.

Poule A:

1) Alex Looymans  2) Jolanda Asveld

Poule B:

1) Cor Neijssen     2) Harrie de Werdt

 

Open dag

Zaterdag 10 september 2016 heeft de open dag van de Borgh plaatsgevonden. Bezoekers konden ook kennis maken met onze vereniging. Zowel senior als junior leden lieten het tafeltennissen zien aan de bezoekers. Een aantal bezoekers waren zeker geïnteresseerd in onze sport en kwamen dan ook een proeftraining bij onze club volgen.

Clubkampioenschappen

Dinsdag 13 december 2016 werden bij de jeugd en senioren de clubkampioenschappen gehouden en op donderdag 15 december  bij de parasporters.

Na spannende wedstrijden werd bij de jeugd Yannick Paredis clubkampioen. Bij de senioren werd Gerard Neeskens clubkampioen en bij de parasporters Dik.

Clubkampioene werd de nieuwe prinses van de Buulder Buk Monique Duisters. In de C klasse won Toon van Mierlo en hij werd hiermee winnaar van de Borgh Recreantencup.

Klasse a        :  1) Gerard Neeskens       2) Kevin Vervaet        3) Eric Thelen

Klasse b        :  1) Harrie de Werdt          2) Monique Duisters             3) Jolanda Asveld

Klasse c        :  1) Toon van Mierlo

 

Clubkampioenen

Dames                       : Monique Duisters

Heren                           Gerard Neeskens

Jeugd a                    : 1) Yannick Paredis                 2) Niel Geelen

Jeugd b                    : 1) Daisy Heesen                     2) Sep Beliën

Parasporten a         : 1) Dik Valstar                            2) Anja te Dorsthorst

Parasporten b         : 1) Hennie Bax                          2) Raoul Vlassak

 

Nacht van de dubbels

Op 6 januari 2017

1) Biek Verweijen                2) Anja Bennenbroek        3) Paul Govers

Max Vitaal

Op 17 en 18 maart 2017 werden er fittesten georganiseerd door de gemeente Cranendonck voor 65+ers. Dit project heet Max Vitaal en heeft als doel om ouderen meer in beweging te krijgen. Budilia heeft folders uitgereikt die alle mensen die aan de fittest meededen hebben gekregen. Ouderen kunnen zo een proeftraining komen volgen bij onze club.

 

De competitie:

In het najaar van 2016 werd jeugdteam 1 van Budilia kampioen. In de 5e klasse junioren werden Niel Geelen, Stef van Cranenbroek en Yannick Paredis kampioen.

In het voorjaar van 2017 werd team 1 met daarin Ries van der Steen, Ben Laenen, Eric Thelen en Biek Verweijen kampioen in de tweede klasse. Team 4 met de spelers Adriaan Schellekens, Edwin Paredis, Inno Stevens en Frank Kuijpers, zij zijn in de derde klasse kampioen geworden. Budilia 9 is kampioen geworden in de zevende klasse. Martien Bosmans, Joop van Gaans, Henk Belgers en Anja Bennenbroek gefeliciteerd!

 

Tot slot een woord van dank voor alle commissieleden en trainers.

 

 • Jaarverslag jeugdzaken 2016/2017

 

Sjors sportief

Ook dit jaar stonden we weer in het boekje wat aan alle basisschool leerlingen in Cranendonck werd verspreid in september. Kinderen konden zich zo inschrijven voor een proeftraining. Dit jaar hadden we weer een aantal aanmeldingen.

 

Voorronde nationale jeugd meerkampen

Zondag 30 oktober mochten Niel Geelen, Yannick Paredis en Daisy Heesen in Etten-Leur mee doen aan de finale voorronde van de nationale jeugd meerkampen. Daisy behaalde een mooie 3e plaats een prachtig resultaat.

Niel en Yannick waren tijdens de eerste ronde op 2 oktober derde en vierde geworden en mochten daarom in de finale voorronde strijden. Helaas behaalden ze dit keer geen plek in de top 3. Hieronder de uitslag van de eerste ronde.

Sinterklaas

In december kwam er tijdens de jeugdtraining een zwarte piet op bezoek. Er werden tafeltennis spelletjes gespeeld en tikkertje met de zwarte piet. Alle jeugdspeler kregen een kadootje van de piet.

 

Table Stars scholierentoernooi

Woensdag 4 januari 2017 werd het Table Stars scholierentoernooi gespeeld bij tafeltennisvereniging Budilia. Kinderen uit heel Cranendonck deden mee aan dit toernooi. Na de gezamenlijke warming-up werd er met behulp van de methode Table Stars spelletjes gespeeld. Daarbij kwamen de onderdelen mikken, balanceren, effect, hooghouden en jongleren aan bod. Tijdens de pauze kregen we ranja en koekjes aangeboden namens de Borgh waarvoor wij ze willen bedanken. Er werd ook tegen de robot gespeeld dit vonden de kinderen erg leuk om te doen. Als afsluiting speelden we het spel rond de tafel. Alle kinderen hebben een Table Stars diploma verdiend. Pepijn Hermsen was de winnaar van dit toernooi.

Carnavalstoernooi

Op dinsdag 21 februari 2017 werd er het carnavalstoernooi gespeeld. Verkleed en met iets anders dan een batje werden er wedstrijden tegen elkaar gespeeld. Zo werden er broodplanken, batmintonrackets, tennisrackets, sponzen en koekenpannen gebruikt om mee te spelen. De jeugd had veel plezier met het spelen van de wedstrijden.

Vriendschappelijke wedstrijd ATTV’71

Donderdag 2 maart 2017 werd er weer de jaarlijkse uitwisseling gespeeld in Asten bij ATTV ’71. De jeugdspelers starten met een gezamenlijke warming-up en daarna werd er in een poule van 8 spelers gespeeld. Er werden steeds twee gewonnen sets gespeeld en dit zorgde voor spannende wedstrijden. Als afsluiting speelden we gezamenlijk rond de tafel. Hieronder de uitslagen van de uitwisseling.

 

1e Niels
2e Pim
3e Stef Budilia
Gedeelde 4e  plek Loraine/ Yannick ATTV / Budilia
Gedeelde 6e  plek Joshua /Gino ATTV / Budilia
8e Juul

Jeugdrating meerkampen

Op 2 april 2017 gingen Niel Geelen, Daisy Heesen, Sep Beliën naar de eerste ronde van de jeugdrating meerkampen bij Taverbo in Boxtel. Sep en Daisy speelden wel tegen erg sterke en veel grotere tegenstanders. Niel had wat meer kans in zijn poule. De nummers 1 tot en met 3 gingen door  naar de finale.   Hieronder de uitslagen.           .

Jeugduitje 7 mei 2017

Zondag 7 mei werd het jaarlijkse jeugduitje gehouden. Dit jaar gingen we naar de Cranehoeve in Gastel om te gaan paintballen. Er werden teams gemaakt en zo tegen elkaar gestreden om elkaars vlag te veroveren. De jeugd vond het erg leuk. Als afsluiting gingen we nog friet eten bij de Cranehoeve.

Afdelingskampioenschappen Zuid-West

Op 13 mei 2017 vonden de afdelingskampioenschappen voor de jeugd plaats in Gilze. Dit toernooi werd georganiseerd door de Batswingers. Niel Geelen startte in de poule van jongens 3 en won daarin alle wedstrijden. Hij plaatste zich daarmee naar de hoofdronde. Daisy Heesen startte in de beginnersklasse poule B en behaalde een zesde plaats. Zij ging nog door naar de troostronde, maar werd helaas daar na een wedstrijd uitgeschakeld. Sep Beliën en Pepijn Hermsen startten in de beginnersklasse poule A. Pepijn werd 5e in de poule en Sep 4e zijn gingen nog door naar de troostronde maar werden na één wedstrijd helaas uitgeschakeld.

Niel kwam zo ver dat hij in de halve finale tegen Lars Picavet moest spelen. Het werden vijf sets en Niel verloor deze wedstrijd met 9-11 11-5 9-11 12-10 8-11. Daarmee behaalde hij een gedeelde 3e plaats in zijn poule van jongens 3.

 

 1. Jubilarissen

 

Clemens   Romney        25  jaar  lid

Wat moeten we daar nou over vertellen. Altijd goede zin, altijd vrolijk en goedlachs als hij op de dinsdagochtendgroep komt. Met de nadruk op als. Een record heeft Clemens zeker in handen bij Budilia. Hij heeft de minste balletjes kapot geslagen van ons allemaal. Meestal kwam hij in het najaar enkele weken op rij, trakteerde op vlaai, toen we dat nog zelf mochten regelen en niet bij de Borgh hoefden te bestellen, en verdween dan weer een tijdje van de radar. Ik kwam nog een foto van je tegen van een vriendschappelijke ontmoeting met T.T.C. Kerpen , waar we ook nog gevoetbald hebben. Clemens we vinden het jammer dat zo’n aardige vent niet vaker komt tafeltennissen en ons laat genieten van je spectaculaire boogballen.

 

Wiel   Slegers                    40  jaar  lid   

Wiel meldde zich aan bij Budilia toen we nog speelden in het bovenzaaltje van sporthal de Schulp. Hier startten we destijds met de eerste recreantengroep. Later bracht hij ook zijn kinderen Johan en Anja mee naar Budilia. Hij trainde flink en ging al vrij snel competitie spelen. Zijn eerste kampioenschap was in 1980 in de 5e klasse met Pierre Geven, de teruggekeerde Jen Vlassak en zijn broer Harrie Slegers. In 1984 volgde een titel in de 6e klasse met Jack Zentjens en Jos Hoeben. In 2009 met dochter Anja, Geer Snijders en Iwan Zhao [ 100 % ]

Er zijn weinig weken in deze 40 jaar dat Wiel een trainingsavond of –  morgen niet aanwezig was. Graag speelde hij mee in allerlei toernooien en vriendschappelijke wedstrijden. In 2010 won hij de recreanten cup. Een citaat van Wiel: “ Ik ga toch eens proberen om met noppen te spelen, misschien kan ik dan nog meer winnen “. Ondanks enkele lichamelijke ongemakken hopen we je nog lang inde Borgh te zien.

 

 

Math  van  Seggelen    40  jaar  lid

Als jeugdlid begonnen in 1964 in zaal Bellevue waar hij speelde in het eerste jeugdteam dat voor Budilia uitkwam. In 1967 deed Budilia met een voetbalteam mee aan de zomeravondcompetitie. Math werd gescout door Rood Wit 67 en ging daar in het eerste team spelen en stopte met tafeltennissen. In 1977 meldde hij zich weer aan bij Budilia en na korte tijd was hij met hart en ziel verknocht aan d tafeltennissport.

In het seizoen 79-80 werd hij samen met broer Jan en Ten van Bree twee keer kampioen. In de 5e klasse met een percentage van 96 % en in de 4e klasse met 87 %. In het seizoen 85 werd hij samen met Jan en Fons Labohm  kampioen in de 5e klasse. Math was een sterke 4e klasse speler, totdat een blessure hem noopte te stoppen.

In 81 ging Math jeugdzaken doen en samen met Adriaan Schellekens volgde hij de trainerscursus in Heerlen, waarvoor ze in 82 slaagden. Aanvankelijk samen met Adriaan en later lange tijd met Math Neijnens legden zij de basis voor de succesvolste periode bij Budilia, met zelfs nationale titels: Jules Looijmans [ welpen A ] en Ries van der Steen [junioren B ].Eerst de meiden landelijk, toen de jongens en daarna zowel bij de dames  als bij de heren landelijke teams tot de 2e divisie.

Naast trainer was Math nog op diverse andere gebieden actief bij Budilia:

 • Jeugdbegeleider bij teamtoernooi Oss en en nationale kampioenschappen.
 • Lid van de t.c. waarvan enkele jaren als voorzitter.
 • Organisator clubkampioenschappen.
 • Medeorganisator Regionale Eindhovense Kampioenschappen
 • Begeleider jeugdweekenden
 • Inkopen en verdelen tafeltennismateriaal
 • De ledenadministratie
 • Opzetten van interne lotto [ 1e jaar opbrengst ruim fl. 500,- ]

Al vele jaren traint Math de recreanten op dinsdagavond.

Voor al zijn verdiensten voor de club werd Math tijdens het 40 jarig jubileum tot lid van verdienste benoemd en bij het 50 jarig  jubileum tot erelid.

 

10   Huldiging Kampioenteams

          Budilia 1  (Ries vd. Steen-Ben Laenen-Eric Thelen-Biek Verweijen)  –   

          Budilia 4  (Adriaan Schellekens-Edwin Paredis-Inno Stevens en Frank kuipers)   en

          Budilia 9  (Tiny Bosmans-Anja Bennenbroek-Henk Belgers en Joop van Gaans

          werden kampioen in de voorjaarscompetitie 2017 en werden hiervoor gehuldigd.

         

          De spelers van Budilia 6 (Henk Peereboom-Joop Ouwersloot-Jolanda Asveld en

Maikel Tijsen) werden 2e in hun klasse, wonnen de promotiewedstrijd en gaan ook

van de 6e naar de 5e klasse

         

  11  Stand van Zaken betreft “de Borgh”

Nog niet bekend wanneer er gestart gaat worden met de bouw.

Komt nieuwe verwarming in de zaal  (geen tocht meer)

Nieuwe verlichting en de oude vloer.

Komen 2 gebruikers in de zaal.

Dinsdagavond wijzigen in maandagavond   (Besloten door de vergadering)

Donderdag handhaven.

12   Competitie teams

        Teams nog niet helemaal bekend, zodra dit wel bekend is zal het aan alle

competitie spelers doorgegeven worden.

.

13  Mededelingen.

       Basis contributie blijft gelijk,  NTTB bondskosten iets verhoogd

Ledenbestand is ongeveer gelijk gebleven.

Marja Smolenaers stopt met competitie spelen en word steunend lid

Harry Claassen stopt ook met competitie spelen.

 

 1.  Rondvraag

     Toon Saanen.    Waarom komen er zo weinig leden op dinsdag avond trainen.

Voorstel, niet iedereen apart trainen maar Heren 1–2–3–4–5

allemaal gelijk van 7.30 t/m 9.00 uur

 

          Thean Vonken.     Opgeven voor de BBQ kan nog tot 11 Juni

                                         23 Juni Moonlicht shoppen.

                                     

           Alex Looymans.  Bij de zomeravond competitie moeten Budilia spelers vaak tegen

                                         Budilia spelers spelen ipv. tegen spelers van andere clubs.

                                        

                                         Algemene ledenvergadering op de Dinsdagavond handhaven

als we naar de maandagavond gaan.

 

 1. Sluiting

      Iedereen bedankt voor de aanwezigheid.

 

             Sluiting jaarvergadering om 22.00 uur.